EP - Postup ako získať osobný certifikát PSCA

Uvádzame postup ako požiadať o vydanie osobného certifikátu PSCA na tvorbu a overovanie elektronického podpisu v zmysle zákona č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dôveryhodných službách“).

Pre správnu funkčnosť služieb PSCA je potrebné mať nainštalovaný koreňový certifikát CA PSCA (viď postup nižšie). Všetky údaje budú prenášané šifrovane cez zabezpečený protokol HTTPS.

Ako získať osobný certifikát PSCA

  • 1, Najskôr si overte, či máte nainštalovaný náš koreňový certifikát CA PSCA. Postup inštalácie nájdete KLIKNITE SEM
  • 2, Vyplňte elektronickú objednávku elektronického podpisu na adrese KLIKNITE SEM V prvom kroku si vyberte platnosť certifikátu a typ certifikátu (tzn. aké údaje chcete uviesť v certifikáte). Pre daný typ certifikátu je možné vyplniť tieto identifikačných údajov :

 

Typ certifikátu Identifikačné údaje certifikátu
FO (súkromná fyzická osoba): meno a priezvisko*, adresa a mesto trvalého bydlisko, kód štátu (SK) a email
FO-Z (fyzická osoba - zamestnanec): meno a priezvisko, názov organizácie, organizačný útvar, adresa a mesto sídla organizácie,  kód štátu (SK) a email
PO (právnická osoba): názov organizácie, organizačný útvar, adresa a mesto sídla organizácie,  kód štátu (SK) a email

* Údaj zobrazený tučným písmom je povinný.

  • 3, Vyplňte Vaše kontaktné a fakturačné údaje. Po úspešnom vyplnení elektronickej objednávky, Vám systém v poslednom kroku ponúkne na stiahnutie dokumenty na podpis (zmluvu, prip. súhlas organizácie s vydaním certifikátu). Dokumenty je možné otvoriť v bežnom programe na prehliadanie PDF súborov (ako napr. program Adobe Reader). Pred tlačou skontrolujte správnosť vyplnených údajov a v časti Držiteľ / Doklady totožnosti ešte vyplňte chýbajúce údaje, ktoré ste do elektronickej objednávky nevypĺňali. V dokumentoch je potrebné dodatočne vyplniť identifikačné údaje dokladov totožnosti držiteľa (typ dokladu totožnosti, číslo, vydavateľ a platnosť dokladu). Dokumenty je možné vyplniť priamo v programe Adobe Reader. Ak ste si dokumenty zabudli uložiť, kontaktuje nás.
  • 4, Správne vyplnené dokumenty si teraz vytlačte, podpíšte a spolu s doplňujúcimi dokladmi (viď nižšie časť "identifikácia žiadateľa o certifikát") doručte na adresu PSCA.
  • 5, Po prijatí a akceptácii všetkých potrebných dokumentov na účel overenia identity a oprávnenia žiadateľa a držiteľa certifikátu, obdržíte emailom prihlasovacie údaje a môžete si prevziať Váš osobný certifikát PSCA.
  • 6, Faktúra na úhradu za poskytnuté služby bude doručená poštou na kontaktnú adresu žiadateľa.

 

Identifikácia žiadateľa o certifikát PSCA

Pre potreby overenia identity a oprávnenia žiadateľa a budúceho držiteľa (majiteľa) certifikátu, bude potrebné k zmluve pripojiť nasledujúce doplňujúce doklady:

  • kópie dvoch dokladov totožnosti z oboch strán (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, rodný list, služobný preukaz, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne alebo iný doklad totožnosti)
  • ak žiadateľom o certifikát je organizácia, priložte kópiu výpisu z príslušného registra organizácií nie staršiu ako 6 mesiacov (spravidla výpis z Obchodného registra, Živnostenského registra alebo iný doklad o pridelení IČO)
  • v prípade, že budúci držiteľ certifikátu vystupuje ako zamestnanec, bude ďalej potrebné priložiť úradne overený súhlas organizácie s vydaním certifikátu (vzor na vyplnenie si môžete stiahnuť KLIKNITE SEM)

Cenník služieb PSCA nájdete v časti Produkty / Cenník

Objednávku na osobný (komerčný) certifikát PSCA na tvorbu a overovanie elektronického podpisu môžete vyplniť KLIKNITE SEM.