Dokumenty k získaniu certifikátu

PSCA je povinná pred vydaním certifikátu, overiť identifikačné údaje, ktoré budú vložené v obsahu certifikátu.

Pre účel overenia identity a oprávnenia žiadateľa o certifikát podľa typu certifikátu (kvalifikovaný, komerčný a SSL certifikát) je potrebné pracovníkovi registračnej autority (RA) predložiť nasledovné doklady.

Súkromná fyzická osoba (nepodnikateľ)

 • dva doklady totožnosti (občiansky preukaz a druhý doklad cestovný pas, vodičský preukaz, rodný list, preukaz poistenca VZP alebo iný doklad)

Fyzická osoba podnikateľ (SZČO)

 • dva doklady totožnosti (občiansky preukaz a druhý doklad cestovný pas, vodičský preukaz, rodný list, preukaz poistenca VZP alebo iný doklad)
 • výpis zo živnostenského registra alebo potvrdenie štatistického registra o registrácii a pridelení IČO
 • fakturačné údaje (DIČ a IČ DPH)

Fyzická osoba - zamestnanec

 • dva doklady totožnosti (občiansky preukaz a druhý doklad cestovný pas, vodičský preukaz, rodný list, preukaz poistenca VZP alebo iný doklad)
 • výpis z príslušného registra organizácií (napr. Živnostenský alebo Obchodný register, potvrdenie zo štatistického úradu o registrácii a pridelení IČO)
 • dokument "Súhlas organizácie s vydaním certifikátu" (vyžaduje sa úradne overený podpis štatutára) - vzory na vyplnenie KLIKNITE SEM
 • fakturačné údaje (DIČ a IČ DPH)

Právnická osoba

 • dva doklady totožnosti oprávnenej osoby (občiansky preukaz a druhý doklad cestovný pas, vodičský preukaz, rodný list, preukaz poistenca VZP alebo iný doklad)
 • výpis z príslušného registra organizácií (napr. Živnostenský alebo Obchodný register, potvrdenie zo štatistického úradu o registrácii a pridelení IČO)
 • ak žiadateľ NEVYSTUPUJE ako štatutár, bude potrebné predložiť dokument "Súhlas organizácie s vydaním certifikátu" opravňujúci na zastupovanie organizácie (vyžaduje sa úradne overený podpis štatutára) - vzor na vyplnenie KLIKNITE SEM
 • fakturačné údaje (DIČ a IČ DPH)

Iné právne formy (zruženia, obce, neziskové organizácie, ...)

 • dva doklady totožnosti oprávnenej osoby (občiansky preukaz a druhý doklad cestovný pas, vodičský preukaz, rodný list, preukaz poistenca VZP alebo iný doklad)
 • výpis z príslušného registra organizácií (napr. Živnostenský alebo Obchodný register, potvrdenie zo štatistického úradu o registrácii a pridelení IČO)
 • ak výpis z príslušného registra organizácie neobsahuje informáciu o štatutárnom zástupcovi, je potrebné predložiť doklad, ktorý preukazuje túto skutočnosť (napr. osvedčenie o zvolení, zápisnica, menovací dekrét, atď.)
 • ak žiadateľ NEVYSTUPUJE ako štatutár, bude porebné predložiť dokument "Súhlas organizácie s vydaním certifikátu" (vyžaduje sa úradne overený podpis štatutára) - vzor na vyplnenie KLIKNITE SEM
 • fakturačné údaje (DIČ a IČ DPH)

Zastupovanie

 • ak sa budúci držiteľ certifikátu dá zastupovať pred RA inou osobou, musí sa splnomocnená osoba navyše preukázať úradne overenou plnou mocou (vzor na vyplnenie KLIKNITE SEM). Táto splnomocnená osoba následne predkladá RA aj úradne overené kópie dvoch dokladov totožnosti splnomocniteľa (t.j.budúci držiteľ certifikátu)

Zahraničné osoby

 • pokyny autentizácie identity pre zahraničné fyzické osoby upravuje certifikačný poriadok dostupný KLIKNITE SEM
 • prípadné predložené doklady v cudzom jazyku (okrem češtiny) musia byť preložené úradným prekladateľom – znalcom.

Viac informácií nájdete v certifikačných poriadkoch ACA PSCA (pre kvalifikované certifikáty) alebo CA PSCA (pre komerčné a SSL certifikáty). Certifikačné poriadky PSCA nájdete KLIKNITE SEM