Povinnosti držiteľa certifikátu CA PSCA

(podľa Certifikačného poriadku CA PSCA)

Povinnosťou držiteľa certifikátu je:

  • neustále chrániť svoje privátne kľúče v súlade s Certifikačným poriadkom PSCA a tiež ako je stanovené v jeho zmluve o vydaní a používaní certifikátu PSCA
  • bezodkladne upovedomiť PSCA o podozrení, že jeho privátny kľúč bol kompromitovaný alebo stratený.
  • dodržovať všetky lehoty, podmienky a obmedzenia uložené na používanie svojich privátnych kľúčov a certifikátov
  • precízne sa identifikovať a vyjadrovať pri ľubovolnej komunikácii s RA resp. CA
  • používať poskytnuté certifikáty len na patričné účely

Povinnosti držiteľa certifikátu sa týkajú aj osoby, ktorá prevzala certifikáty pre ňou spravované komponenty.

Držiteľ certifikátu, ktorý nedodržuje resp. nedodržoval svoje povinnosti, nemá nárok na náhradu prípadnej škody.