Procedúra registrácie na RA

 • Pracovník registračnej autority (RA) pri osobnom stretnutí overí totožnosť subjektu resp. žiadateľa o kvalifikovaný certifikát (KC), ktorý ho zastupuje, podľa ustanovení Certifikačného poriadku ACA PSCA časť 3.1.7 a 3.1.8.
 • V prípade úspešného overenia totožnosti pracovník RA vypíše pre každú overenú fyzickú osobu dvojmo formulár "Súhlas so spracovaním osobných údajov", tento sám podpíše a dá ho podpísať žiadateľovi o KC resp. subjektu, ktorý ho zastupuje. Jeden vyplnený formulár zostáva na RA, jeden dostane žiadateľ.
 • Zákazník priamo na RA pod dohľadom pracovníka RA pomocou definovaného softvéru vygeneruje novú žiadosť o KC priamo v svojom tokene a uloží ju na disk.
 • Zákazník v súlade s údajmi, ktoré zadal do prehliadača pri generovaní žiadosti o KC, vyplní formulár "Žiadosť o vydanie KC" v dvoch exemplároch, ak tak neurobil ešte pred príchodom na RA. Formulár je k dispozícii na RA alebo si ho môže skopírovať stiahnuť resp. vyplniť a vytlačiť tu
 • Pracovník RA preberie od zákazníka súbor so žiadosťou o KC a vyplnený formulár "Žiadosť o vydanie KC".
 • Pracovník RA skontroluje, či sa údaje na vyplnenom formulári "Žiadosť o vydanie KC" zhodujú s údajmi na žiadosti o KC v súbore a či sú vyplnené všetky povinné položky.
 • Všetky položky odporúčame vypĺňať bez diakritiky. Malé a veľké písmená sa rozlišujú.
 • Položky ST (stateOrProvinceName ("názov kraja")), L (localityName ("Mesto")), O (organizationName ("Organizácia")), OU (organizationUnitName ("Útvar vo firme")) a Email adresa sú nepovinné.
 • Ostatné položky žiadosti o KC musia byť povinne vyplnené nasledovne:

 

Názov položky Spôsob vyplnenia položky
C (countryName (Štát)) Dvojznaková skratka štátu (dvojmiestny kód podľa ISO 3166, SK pre Slovenskú republiku) definujúci štátnu príslušnosť subjektu KC
C (commonName (Meno a priezvisko)) Meno a priezvisko alebo pseudonym subjektu KC, ak bol použitý pseudonym, musí byť za ním uvedený reťazec PSEUDONYM (spolu max. 64 znakov)
G (givenName ("dané mená")) Všetky mená použité v položke CN okrem priezviska. Údaj je povinný, ak v položke CN nebol uvedený pseudonym ale v prípade použitia pseudonymu údaj nesmie byť uvedený
SN (Surname (Priezvisko)) Priezvisko z položky CN. Údaj je povinný, ak v položke CN nebol uvedený pseudonym ale v prípade použitia pseudonymu údaj nesmie byť uvedený
SERIALNUMBER Odkaz na identitu fyzickej osoby. Údaj je povinný.

 

 • Prostredníctvom informačného systému ACA PSCA sa automatizovane overí, či pre verejný kľúč nachádzajúci sa v predloženej žiadosti o KC už nebol v minulosti vydaný KC. Ak bol, RA žiadosť o KC odmietne prijať z bezpečnostných dôvodov, lebo už raz certifikovaný verejný kľúč nemôže byť použitý v inom KC.
 • Zákazník a pracovník RA podpíšu dva exempláre zákazníkom vyplneného formulára "Žiadosť o vydanie KC". Jedna kópia zostáva zákazníkovi.
 • Ak žiadateľ predloží aj iné doklady (okrem osobných dokladov fyzických osôb, napr. výpis z obchodného registra alebo iný doklad o právnickej osobe, plná moc v prípade zastupovania iného subjektu), pracovník RA prevezme a uschová kópie (nemusia byť overené) všetkých predložených dokladov, porovná ich s originálmi a na každú kópiu napíše text "Potvrdzujem zhodu s originálom" a doplní dátum a svoj podpis.
 • Ak je v položke CN (commonName (Meno a priezvisko)) uvedený aj jeden alebo viacero titulov (napr. Ing., Mgr., CSc. a iné), použitie titulu v žiadosti o KC sa akceptuje, ak sa použité tituly nachádzajú v aspoň jednom z predložených osobných dokladov patriacich subjektu KC. V opačnom prípade je žiadateľ povinný RA preukázať oprávnenosť použitia každého uvedeného titulu predložením originálu alebo úradne overenej kópie diplomu alebo iného dokumentu, ktorý potvrdzuje, že daná osoba má právo používať daný titul.
 • RA odmietne žiadosť o KC, ktorá obsahuje uvedenie titulu, ktorý žiadateľ nevie dokladovať vyššie uvedeným spôsobom.
 • Pracovník RA predloží žiadateľovi o KC na podpis Zmluvu o vydaní a používaní KC ACA PSCA v dvoch exemplároch - jeden pre ACA PSCA a jeden pre zákazníka. Súhlas žiadateľa s textom tejto zmluvy je podmienkou na prijatie žiadosti o KC a vytvorenie KC.
 • Pracovník RA zinkasuje v hotovosti poplatky podľa "Cenníka služieb ACA PSCA" a dá zákazníkovi blok (daňový doklad). Zákazník bude môcť dostať svoj KC až po zaplatení zaň. Zákazník môže platiť aj faktúrou, ak to s ním bolo dohodnuté.
 • Pracovník RA vloží do aplikácie RA a informačného systému ACA PSCA žiadosť o KC zo súboru a ostatné požadované údaje.
 • V prípade, že z danej žiadosti o KC z nejakého dôvodu nie je možné urobiť KC, Operátor CA o tom upovedomí príslušnú RA vrátane uvedenia dôvodu, ktorá potom vyrozumie žiadateľa o KC. Žiadateľ o KC môže v takom prípade buď podať novú žiadosť o KC alebo mu budú vrátené zaplatené peniaze. Všetky doklady v tlačenej forme bude RA odosielať na CA stanoveným spôsobom v stanovených periódach.

Vytvorený KC bude uložený v tokene a odovzdaný žiadateľovi, alebo subjektu, ktorý ho zastupuje. Pri preberaní kvalifikovaného certifikátu (KC) žiadateľ podpíše
Potvrdenie o vydaní KC a jeho odovzdaní žiadateľovi, ktoré tvorí prílohu Zmluvy o vydaní a používaní KC.
Toto potvrdenie sa vyhotoví v dvoch exemplároch - jeden pre žiadateľa a jeden pre RA.

Žiadateľ sa pri preberaní svojho KC môže dať zastupovať na RA inou fyzickou alebo právnickou osobou za rovnakých podmienok ako pri podávaní žiadosti o KC.