KEP - Návod a postup získania KC

Žiadateľ o kvalifikovaný certifikát (KC) musí vykonať pred návštevou registračnej autority (RA) nasledovné kroky:

  • Oboznámiť sa s týmto postupom, prípadne s princípmi a návodmi pre získanie KC.
  • Pripraviť si hodnoty jednotlivých položiek žiadosti o KC tak, aby tieto boli v súlade s požiadavkami Certifikačného poriadku ACA PSCA, s dôrazom na časť 3.1.2.
  • V súlade s hodnotami, ktoré mieni použiť pri generovaní žiadosti o KC, vyplniť formulár Žiadosť o vydanie KC v dvoch exemplároch, pričom formulár žiadosti je možné vyplniť rovno na stránke a potom vytlačiť resp. vytlačiť a vypísať ručne. (Prázdne formuláre sú k dispozícii aj na pracoviskách RA).
  • Pripraviť si zvolené doklady totožnosti resp. iné potrebné doklady, napr. výpis z obchodného registra, plná moc, atď.
  • Dohodnúť termín návštevy RA (telefonicky, e-mailom)

Žiadateľ o KC v dohodnutom termíne príde na RA, pričom vezme so sebou a predloží:

  • Zvolené doklady totožnosti resp. iné potrebné doklady, napr. výpis z obchodného registra, plná moc atď.
  • Vyplnený formulár "Žiadosť o vydanie KC" v dvoch exemplároch
  • Príslušnú peňažnú čiastku (pozri Cenník služieb), ak nebola vopred dohodnutá iná forma platby za KC.

Ďalej nasleduje procedúra registrácie na RA.