Elektronický podpis

Komerčné certifikáty verejného kľúča pre elektronický podpis

Elektronický podpis SLUŽBU NEPOSKYTUJEME

Elektronický podpis umožňuje rovnaké postavenie elektronického a papierového dokumentu. Predstavuje alternatívu tradičného ručného podpisu v on-line transakciách.

Úlohou elektronického podpisu je potvrdiť, že podpisujúci je skutočne ten, za ktorého sa vydáva a že súhlasí s obsahom podpísaného dokumentu.

Elektronický podpis, jeho vyhotovenie a používanie , ako aj hodnovernosť a ochranu elektronických dokumentov podpisom upravuje zákon č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dôveryhodných službách“).

 

Využitie elektronického podpisu

 • elektronická faktúra v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH
 • bezpečná elektronická pošta (podpisovanie a šifrovanie emailových správ)
 • elektronická výmena dát (EDI) medzi dvoma subjektmi (napr. výmena dokladov medzi odberateľom a dodávateľom ako sú faktúry, objednávky a dodacie listy)
 • autorizácia do zabezpečeného systému (napr. prihlasovanie do PC, inter­nej sie­te - VPN)

 

Čo potrebujem na podpisovanie elektronickým podpisom?

Aby ste mohli podpisovať dokumenty elekronickým podpisom, budete potrebovať:

 • komerčný certifikát PSCA
 • podpisovú aplikáciu

PSCA svojim zákazníkom poskytuje podpisový softvér QSign™ eInvoice od spoločnosti ARDACO, ktorý je učený výhradne na podpisovanie PDF dokumentov (najčastejšie faktúr). Podpísané faktúry je možné overiť pomocou bežných produktov pre zobrazovanie PDF ako je napríklad Adobe Reader. Softvérová licencia aplikácie je určená a viazaná na konkrétny osobný počítač, na ktorý sa licencia aktivuje. Vydáva sa na určité obdobie s platnosťou 1 rok od dátumu aktivácie aplikácie. Ak máte záujem o softvér k elektronickému podpisu kontaktujte nás. Popis produktu QSign nájdete v časti Produkty / Podpisové aplikácie alebo KLIKNI SEM

Pre zabezpečenie emailových správ (podpisovanie a šifrovanie) je možné použíť napr. bezplatný softvér Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook alebo iný emailový klient, ktorý podporuje prácu s certifikátmi.

 

Komerčný certifikát PSCA

Komerčný certifikát slúži na tvorbu a overovanie elektronického podpisu v zmysle zákona o dôveryhodných službách.

Certifikát môže byť vydaný na identifikačné údaje:

 • súkromná fyzická osoba (nepodnikateľ)
 • fyzicka osoba podnikateľ (SZČO)
 • zamestnanec
 • právnická osobu
 • iné právne formy (zruženia, obce, neziskové organizácie, ...)

Subjekty sú identifikované priamo v obsahu certifikátu. Ich rozlišovacie mená používané v certifikátoch PSCA pozostávajú z nasledujúcich položiek s nižšie uvedeným významom:

Názov položky Skratka názvu položky Popis položky Povinný údaj

Meno a priezvisko, titul / Organizácia* (commonName)

CN meno osoby alebo názov organizácie*, napr. Ing. Ivan Pestrý / ViaSec s.r.o. áno
Organizácia (organizationName) O názov organizácie, napr. ViaSec, s.r.o. áno** / nie
Útvar vo firme (organizationUnitName) OU názov útvaru vo firme, napr. úsek služieb pre zákazníkov, IT, ekonomické oddelenie nie

Názov lokality (localityName)

L ulica a číslo, mesto***, napr. Štúrová 12 Bratislava nie

Email adresa (rfc822Names)

Subject Alternative Names

email adresa, napr. ivan.pestry@psca.sk áno

Štát (countryName)

C uvádza sa dvojznaková skratka štátu, "SK" pre Slovensko áno

* Názov organizácie sa uvádza, ak si žiadateľ zvolil ako typ certifikátu "právnická osoba".

** Povinný pre typ certifikátu "fyzická osoba - zamestnanec"

*** Pre typ certifikátu "súkromná fyzická osoba" platí, že žiadateľ uvádza adresu trvalého bydliska podľa dokladu totožnosti. Ak si žiadateľ zvolil typ certifikátu "fyzická osoba - zamestnanec" alebo "právnická osoba" uvádza sa sídlo podľa výpisu z príslušného registra organizácií.a

Súkromný kľúč a certifikát môžu byť uložené v počítači, bezpečnom hardwerovom zariadení SSCD (čipová karta, USB token alebo HSM modul).

 

Ako získať komerčný osobný certifikát PSCA SLUŽBU NEPOSKYTUJEME

Stačí na webovej stránke PSCA vyplniť elekronickú objednávku na elektronický podpis. Po úspešnom vyplnení objednávky, systém PSCA vygeneruje dokumenty na podpis. Potvrdené dokumenty doručte na adresu PSCA (pozri čast Kontakt alebo KLIKNI SEM). Po akceptácii dokumentov, obdržíte emailom prihlasovacie údaje a môžete si prevziať certifikát.

Viac informácíí nájdete v časti Podpora a pomoc / Návody a inštrukcie alebo KLIKNI SEM

 

Platnosť a obnova komerčného certifikátu PSCA

Certifikát môže byť vydaný na obdobie 1 - 3  rokov. Po uplynutí tejto doby je platnosť certifikátu automaticky ukončená a nie je ho možné používať.

Z technického hľadiska nie je možné predĺžiť platnosť certifikátu. Vždy je nutné vygenerovať nový pár kľúčov (súkromný - podpisový a verejný kľúč)  a vydať nový platný certifikát.

Cenník služieb PSCA nájdete v časti Produkty / Cenník

Objednávku na komerčný certifikát môžete vyplniť nižšie.

Objednajte si naše služby