Kvalifikovaný elektronický podpis

Kvalifikované certifikáty verejného kľúča pre kvalifikovaný elektronický podpis

Kvalifikovaný elektronický podpis SLUŽBU NEPOSKYTUJEME

Kvalifikovaný elektronický podpis (ďalej len KEP) zrovnoprávňuje vlastnoručný podpis a musí spĺňať podmienky podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).


Čo potrebujem na podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom?

Aby ste mohli vytvoriť KEP potrebujete nasledovné prostriedky:

 • podpisovateľ musí vlastniť platný kvalifikovaný certifikát (ďalej len KC) na tvorbu a overovanie KEP.
 • podpisový kľúč podpisovateľa a KC musia byť uložené na bezpečné zariadenie SSCD certifikované Národným bezpečnostným úradom Slovenskej republiky (ďalej len NBÚ SR). Zoznam všetkých certifikovaných produktov SSCD sú dostupné na stránke www.nbusr.sk
 • pri vytváraní KEP musí byť použitá vhodná podpisová aplikácia certifikovaná NBÚ SR

PSCA poskytuje certifikované bezpečné zariadenie od spoločnosti SafeNet eToken vo forme USB tokenu alebo čipovej karty. Nami dodávané SSCD ma softvérovu podporu pre operačné systém Windows, Linux a Mac.

Na účel elektronického podpisovania a overovania elektronických dokumentov KEP v zmysle legislatívy Slovenskej republiky sa používa certifikovaná podpisová aplikácia QSign od spoločnosti ARDACO. Popis produktov a licencií QSign nájdete KLIKNITE SEM


Kvalifikovaný certifikát PSCA

KC slúži na tvorbu a overovanie KEP v zmysle zákona o elektronickom podpise. V zmysle platnej legislatívy môže byť držiteľom (majiteľom) KC len fyzická osoba. Žiadateľom o KC môžu byť fyzické osoby alebo organizácie.


Podmienky na vydanie kvalifikovaného certifikátu PSCA SLUŽBU NEPOSKYTUJEME

 • podpisový kľúč a KC musia byť uložené na bezpečnom zariadení SSCD,ktoré NBÚ SR certifikoval ako bezpečný produkt pre KEP
 • vyžaduje sa osobné stretnutie s budúcim držiteľom KC buď v sídle PSCA, alebo je možné požiadať o službu mobilnej registračnej autority (ďalej len RA) až k zákazníkovi. Služba je spoplatnená v zmysle platného cenníka PSCA
 • na účel overenie identity a oprávnenia budúci držiteľ KC predkladá pracovníkovi RA identifikačné doklady totožnosti a doplňujúce doklady (viď nižšie časť Identifikácia žiadateľa o KC)

Identifikácia žiadateľa o kvalifikovaný certifikát PSCA

Žiadateľ o KC predkladá pracovníkovi RA nasledovné dokumenty:

 • písomnú Žiadosť o vydanie KC (vzor na vyplnenie kliknite sem)
 • dva doklady totožnosti: občiansky preukaz a druhý doklad cestovný pas, vodičský preukaz, rodný list, služobný preukaz
 • ak žiadateľom o KC je organizácia, bude potrebné predložiť k nahliadnutiu originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z príslušného registra organizácií nie staršiu ako 3 mesiace (spravidla výpis z Obchodného, Živnostenského registra alebo iný doklad o pridelení IČO)
 • v prípade, že budúci držiteľ KC vystupuje ako zamestnanec, bude ďalej potrebné predložiť úradne overený Súhlas organizácie s vydaním KC (vzor na vyplnenie kliknite sem)
 • poredložiť fakturačné údaje (DIČ a IČ DPH)

Ak sa budúci držiteľ KC dá zastupovať pred RA inou osobou, musí sa navyše preukázať úradne overenou plnou mocou (vzor na vyplnenie kliknite sem). Táto splnomocnená osoba následne predkladá RA úradne overené kópie dvoch dokladov totožnosti splnomocniteľa (t.j.budúci držiteľ KC).

Pokyny autentizácie identity pre zahraničné fyzické osoby upravuje certifikačný poriadok ACA PSCA dostupný kliknite sem

Platnosť a obnova kvalifikovaného certifikátu PSCA

KC môže byť vydaný na obdobie 1 - 3  rokov. Po uplynutí tejto doby je platnosť KC automaticky ukončená a nie je ho možné používať.

Z technického hľadiska nie je možné predĺžiť platnosť KC. Vždy je nutné na bezpečné zariadenie SSCD vygenerovať nový pár kľúčov (privátny - podpisový a verejný kľúč)  a nahrať nový platný KC verejného kľúča.

 

Využitie kvalifikovaného elekronického podpisu

KEP je možné používať pri elektronickej komunikácií s orgánmi verejnej moci a to najmä:

Cenník služieb PSCA nájdete v časti Produkty / Cenník

Objednajte si naše služby