Legislatíva

Právne informácie (legislatíva, normy a špecifikácie)

Dňa 20. septembra 2016 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dôveryhodných službách“).

Jeho účinnosťou stratil platnosť starý zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise.

Zákon o dôveryhodných službách vychádza z Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (ďalej len “Nariadenie eIDAS”) a o zrušení smernice 1999/93/ES Korigendum.

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok a ďalších právnych predpisov Slovenskej republiky sa nachádzajú v denne aktualizovanom právnom a informačnom portáli Slov-Lex, ktorý je vytvorený a spravovaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a verejnosti je voľne dostupný.