Časová pečiatka

Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka, je kvalifikovaná dôveryhodná služba, spĺňa požiadavky zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (nariadenie eIDAS ) a je zverejnená v dôveryhodnom zozname EU Trusted List Browser (TSL) .

EU trust mark eIDAS logo

Časová pečiatka :

V zmysle nariadenia eIDAS čl. 3 definuje pojem “časová pečiatka” ako:

Právny účinok elektronických časových pečiatok definuje čl. 41 nariadenia eIDAS:

1.Právny účinok elektronickej časovej pečiatky a jej prípustnosť ako dôkazu v súdnom konaní sa nesmie odmietnuť výlučne z toho dôvodu, že má elektronickú formu alebo že nespĺňa požiadavky kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky.

2.Pri kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatke platí domnienka správnosti dátumu a času, ktorý uvádza, a integrity údajov, s ktorými je dátum a čas spojený.

3.Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka vydaná v jednom členskom štáte sa uznáva ako kvalifikovaná elektronická časová pečiatka vo všetkých členských štátoch.

Požiadavky na kvalifikované elektronické časové pečiatky definuje čl. 42 nariadenia eIDAS:

1.Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka spĺňa tieto požiadavky:

2.Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov určiť referenčné čísla noriem pre spojenie dátumu a času s údajmi a pre presné zdroje času. Ak spojenie dátumu a času s údajmi a presným zdrojom času spĺňajú uvedené normy, má sa za to, že sú v súlade s požiadavkami stanovenými v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 48 ods. 2.

Vyhotovenie a overenie kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky definuje aktuálne platná Politika elektornickej časovej pečiatky TSA PSCA:

V prípade záujmu o aktiváciu služby časovej pečiatky nás prosím kontakujte tu.